Çevre Birimi

Yürütücü: Doç.Dr. Mahmut ALTINBAŞ

İçme suyu ve atıksu ölçme ve analizleri. Kullanılmış suların deniz deşarjı ile uzaklaştırılmasında yapılması gereken ölçme ve araştırmalar,
Akarsu, körfez, haliç, deniz ve göllerde su kaynakları ve kalitesi araştırılması,
Evsel ve endüstriyel atıksu uzaklaştırma, arıtma sistemleri tasarımı, kanalizasyon projeleri,
Belediyeler ve sanayinin ürettiği katı atıkların özelliklerinin belirlenmesi,
Çevre ile ilgili kriter ve standartların geliştirilmesi,
Endüstriyel atıksuların pilot tesis ve model çalışmaları ile arıtılabilirliklerinin incelenmesi. Su kirlenmesi etkinliklenin araştırılması,
Çevre etki değerlendirmesi (ÇED) raporlarının hazırlanması.