CEVSE

Genel Bilgi

1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adı altında kurulan eğitim kurumunun esas amacı Osmanlı Bahriyesine yapılacak silâhları geliştirmek ve uygulamalarını yapmaktı. Cumhuriyet döneminde geçirilen değişimlerle İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüşen ve 226 yıl kesintisiz teknik eğitim veren bu kurum, ilk başta kamu kuruluşları olmak üzere sayısız özel teşekküle araştırma ve uygulama projeleri hazırlamış, danışmanlık hizmeti vermiştir. Eğitim yanında araştırma ve uygulama alanında da öncülüğü yüklenmeyi amaçlayan İstanbul Teknik Üniversitesi, bilgi iletişim altyapısını uluslararası düzeye getirmek üzere yeni atılımlar içerisindedir. Bu hedefe ulaşmak üzere yurtdışı bilimsel araştırma kuruluşlarıyla bağlantılar kurulmuş ve dünya üniversiteleriyle ortak olarak birçok uluslararası proje gerçekleştirilmiştir.
1980li yıllarda üniversitelerde görülen yeniden yapılanma çerçevesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de birçok değişim olmuş, araştırma ve uygulama projelerinin yürütülmesi çeşitli dallarda kurulan Uygulama Araştırma Merkezleri'ne bırakılmıştır. Bu yapılanma sürecinde kurulan Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi için belirlenen genel amaçlar şunlardır:

- Araştırma, inceleme ve geliştirme projeleri yaptırmak ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek,
- Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler düzenlemek,
- Kamu ve özel teşebbüsün sorunları ile ilgili araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz ve benzeri işler yapmak,
- Proje ve benzeri teknik çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor ve belgeler düzenlemek ve vermek; bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi kendi alanında ülkede ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Bir yandan kamu kurumları, belediyeler ve özel kuruluşlardan gelen inceleme raporu ve proje istemleri karşılanırken, diğer yandan da ilgili alanda yapılan bilimsel çalışma ve araştırmalarla ülkenin bilgi birikimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Çevre ve Şehircilik konuları ile ilgili bölümlerinde görevli tüm öğretim üyeleri Merkez'in doğal üyeleridir. Bununla birlikte, gerektiğinde diğer yurtiçi veya yabancı kurumlardaki uzmanlar merkez kurulunun kararıyla projelerde görev alabilmektedirler. Birçok kuruluşa uygulama ve araştırma hizmeti yanında danışmanlık, proje yönetim ve kontrolluk hizmetleri de sunulmuştur.